ILP4WBL

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for VET 

Project No.2018-1-LV01-KA202-047004

Individual Approach and Individual Learning Plan in WBL: Training for WBL Tutors

Individuālā pieeja un individuālais mācību plāns darba vidē balstītās mācībās: profesionālās pilnveides programma DVBM prakšu vadītājiem

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu mācību prakšu vadītāju prasmes izmantot individuālo pieeju (IP) un izstrādāt individuālos mācību plānus (IMP) darba vidē balstītās (DVB) mācībās.

Sasniedzamie rezultāti:

  • Izveidot pārskatu, kurā tiks apkopota Latvijas, Lietuvas un Somijas  pieredze un atspoguļoti izaicinājumi, ar kuriem saskaras prakšu vadītāji no skolām   un uzņēmumiem, izmantojot individuālo pieeju (IP) un individuālos plānus (IMP) DVB mācībās;
  • Izstrādāt inovatīvu  mācību programmu prakšu vadītājiem;
  • Izveidot atvērto  mācību  resursu datu bāzi ar piemēriem un uzdevumiem;
  • Sagatavot 23 vadošos trenerus, kuri  darbosies kā tālākizglītotāji savās valstīs;
  • Novadīt mācību  programmas aprobācijas seminārus 90 prakšu vadītājiem Latvija, Lietuvā un Somijā;
  • Noorganizēt 6 starptautiskās mācību prakses profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, izmantojot IP un IMP.