DIG4VET

Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for VET 

Project No.2020-1-LV01-KA202-077486

Digital Tools for Learning and Validation in VET and WBL: Training Program for VET Teachers, Trainers and Potential I-Coaches

Digitālie rīki profesionālājā izglītībā un darba vidē balstītām (DVB) mācībām un novērtēšanai: apmācības programma PIA skolotājiem, prakšu vadītājiem un potenciālajiem e-treneriem 

Projekta ilgums: 01.09.2020. – 31.08.2022.

Projekta mērķi:

  • uzlabot PIA pasniedzēju, prakšu vadītāju un mentoru prasmes un kompetences digitālo rīku izmantošanai izglītības procesā gan klasē, gan tālmācībā; 
  • palielināt izpratni par dažādiem digitālajiem rīkiem un tehnoloģijām, kuras var izmantot profesionālajās skolās un DVB apstākļos. 

Sasniedzamie rezultāti:

  • Pārskats par PIA skolotāju un prakšu vadītāju digitālajām prasmēm partnerorganizācijās un partnervalstīs, ieskaitot ieskatu par SELFIE metodes izmantošanu un izglītības digitālajiem rīkiem un tehnoloģijām, kuras ir izmantotas PIA, kā arī tās, kas īpaši paredzētas profesionālajaiizglītībai;
  • ES apmācības programma PIA pasniedzējiem un DVB prakšu vadītājiem”Pievilcīga, interaktīva un iekļaujoša profesionālā izglītība: digitālie rīki mācīšanai, rezultātu novērtēšanai un apstiprināšanai”;
  • Kopīgs apmācības pasākums partnerorganizāciju personālām ES līmenī, lai notestētu apmācības programmu; 
  • Vismaz 25 apmācīti partnerorganizāciju darbinieki: PIA pasniedzēji un DVB prakšu vadītāji, kuri izplatīs zināšanas un pieredzi citās institūcijās partnervalstīs; 
  • Nacionālā līmeņa meistarklases (nelieli semināri) partnervalstīs un apmācības, kuras iesaistīsvismaz 40 citas PIA un DVB pārstāvjusvalsts līmenī; 
  • Atklāti pieejama rīku kopa, kurā būs parādīti piemēri tam, kā dažādus esošos digitālos rīkus var izmantot PIA skolotāji un DVB prakšu vadītāji.
  • 8 izplatīšanas pasākumi partnervalstīs. 

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.