Publikācijas

 • Vadlīnijas prakšu vadītāju un darbaudzinātāju mācību semināriem, 2015
  Guidelines for Joint Workshops of VET Tutors and Mentors from Enterprises, 2015
 • Prakšu kvalitātes rokasgrāmata, 2015
 • Bibliotēku loma mūžizglītības projektu popularizēšanā, 2014
  Libraries as Powerful Partners in Dissemination and Exploitation of Lifelong Learning Projects, 2014
 • Sadosimies rokās: Sadarbības tīklu veidošana jauniešu atbalstam novados un pašvaldībās, 2014
  Let’s Join Hands: Local Guidance Networks to Support Young People in Counties and Local Governments, 2014
 • Neformālās un informālās (ikdienējās) mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijā, 2013
  Validation of Non-formal and Informal Learning Outcomes in Latvia, 2013
 • Pieaugušo izglītības vadītāju mentoringa programma: prasmes, paņēmieni, pieredze; 2013
  Mentoring Programme for Adult Education Leaders: Skills, Strategies, Experiences; 2013
 • Vadlīnijas valodu mācīšanai sociālajos tīklos, 2013
  Guidelines for Language Teaching in Social Networks, 2013